Exhibition

Sochi, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=F3v4hKfNDQ8

Krasnodar, 2011 https://www.youtube.com/watch?v=LJSbGjtfVTw